Đăng nhập bằng QR Code

* Đăng nhập tài khoản vào phần mềm bằng trình duyệt thiết bị di động

* Bấm vào menu -> Đăng nhập bằng QR Code

* Đưa camera quét mã trên phần mềm để đăng nhập

Quay lại đăng nhập